Megjelent a Fiatal Gazdák támogatásáról szóló tervezet

Pályázatok Pályázat készítés Keresés Szolgáltatások Hírek Minőségügy Üzleti terv Informatika Partnerek Rólunk


E-mail:
Jelszó:
Hírek, információk, tanácsok Vállalkozásod fejlesztéséhez! Az információ pénz, íratkozz fel hát most vállalkozás fejlesztési hírlevelünkre, amíg ingyen adjuk....
Neve: 
Email:
Kulcsszó:
beállít
rss
1146 Budapest,
Hungária körút 137.
Fax: +36-1-9200-096
Tel.: +36-1-9200-095
Email: info@tenderekhaza.hu

Előző Vissza a cikkek listájához Következő

Megjelent a Fiatal Gazdák támogatásáról szóló tervezet

2012-04-06 Szerző: admin

Cikk ajánlása Cikk myomtatása

Fiatalgazda pályázat

A tervezet szerint május 14-től elektronikus úton lehet beadni a kérelmeket. Az elektronikus benyújtás a beadás előtt 20 nappal meg kell kezdeni, tehát aki április 23-ig nem teszi meg az előkészületeket gyakorlatilag lecsúszik erről az igen népszerű lehetőségről. Legutóbbi meghírdetésekor erre a pályázatra több tízszeres volt a túljelentkezés. A pályázat keretein belül gazdaság átadásra, vagy új gazdaság kiépítésére igényelhető maximum 40.000 EUR-nak megfelelő összeg. A teljes forrásra 4 milliárd forint áll rendelkezésre.

2. A támogatás jellege és célterülete

2.    §
(1)    E rendelet alapján egy alkalommal költségek fedezetére vagy fejlesztési célra támogatás vehető igénybe a mezőgazdasági tevékenység megkezdéséhez (a továbbiakban: célterület).
(2)    A támogatási jogosultság kötelezettségátadás, illetve jogutódlás keretében nem átruházható, a Vhr. 10. §-a nem alkalmazandó.

3. A támogatás igénybevételének feltételei

3.    §
(1) A célterülettel kapcsolatban támogatást vehet igénybe az a személy, aki:
a)    a támogatási kérelem főlapja benyújtásának időpontjában elmúlt 18 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be;
b)    gazdaság vezetőjeként, első alkalommal
u)    új gazdaság létrehozásával, vagy
v)    meglévő gazdaság átvételével kezd gazdálkodni;
c)    a támogatási kérelem főlapja benyújtásának időpontjában rendelkezik
ca) az 1. mellékletben meghatározott szakképesítések, vagy
cb)    a 2. mellékletben meghatározott képzés keretében szerzett végzettség
legalább egyikével, vagy
cc)    a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény szerint elismert, vagy
honosított, külföldön szerzett, a ca) vagy cb) alpont szerinti szakképesítést vagy végzettséget
igazoló bizonyítvánnyal, vagy oklevéllel;
d) a támogatási kérelem mellékleteinek benyújtására nyitva álló határidőn belül gazdálkodási tevékenysége fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet, annak részét képező SFH betétlapot és pénzügyi tervet nyújt be.
(2)    Amennyiben a támogatás igénylője az 1. mellékletben felsoroltaktól eltérő szakképesítést szerzett, abban az esetben a VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet által kiadott állásfoglalással kell rendelkeznie a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg arra vonatkozóan, hogy szakképesítése megfeleltethető az 1. mellékletben szereplő szakképesítések valamelyikének.
(3)    Az (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában meghatározott végzettséggel rendelkezőnek kell tekinteni azt a személyt is, aki a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik olyan felsőoktatási intézmény által kiadott igazoló dokumentummal, amely tanúsítja, hogy a támogatási kérelmet benyújtó személy a 2. mellékletben meghatározott szakon végzett képzések legalább egyikének tekintetében sikeres záróvizsgát tett.
(4)    E rendelet alapján az (5) bekezdésben foglalt kivétellel nem adható támogatás annak, aki az e rendelet |szerinti támogatási kérelem benyújtása előtt már nyújtott be agrár, vagy agrár-vidékfejlesztési célú támogatási kérelmet, vagy pályázatot az MVH-hoz.
(5)    A (4) bekezdéstől eltérően támogatás adható annak, aki
a) az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program 1.4. Fiatal gazdálkodók induló támogatása című intézkedésre nyújtott be pályázatot, illetve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet, vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján nyújtott be támogatási kérelmet, és azt az MVH nem hagyta jóvá és erről jogerős döntéssel rendelkezik, és felülvizsgálat, vagy bírósági eljárás nincs folyamatban,
b)    a 6. § (1) bekezdés szerinti támogatási kérelem benyújtási időszak megnyílta előtt, az egyéb jogcímre benyújtott pályázatát, támogatási kérelmét az arra vonatkozó támogatási határozat jogerőre emelkedése előtt visszavonta, vagy
c)    a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló jogszabály alapján az országos kvótatartalékból történő, közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta térítésmentes igénylésére nyújtott be kérelmet, vagy örökösödés útján történő átszállás miatt nyújtott be átírás iránti kérelmet.

(6)    Nem adható támogatás annak az ügyfélnek, akinek a 3. mellékletben foglalt
a)    értékelési rendszer alapján kapott összes pontja nem éri el a maximum pontszám legalább 50%-át,
b)    táblázat „A" Szakmai szempontok rész értékelési szempontjai alapján kapott pontjai nem érik el a 40 pontot,
c)    táblázat „C" Pénzügyi terv rész értékelési szempontjai alapján kapott pontjai nem érik el a 4 pontot.
4. §

(1)    Az ügyfél köteles:
a)    a gazdaságot személyesen vezetni;
b)    a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásának időpontjától a működtetési időszak végéig a mezőgazdasági termelő tevékenységet főtevékenységként, egyéni vállalkozóként folytatni;
c)    a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtása előtt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz kapcsolódó 2007-2013 közötti költségvetési időszakban megvalósítandó vidékfejlesztési program keretében megszervezett, a célterület szerint meghatározott tevékenységgel kapcsolatos kötelező képzésen részt venni és azt elvégezni;
d)    a működtetési időszak végéig a 3. mellékletben foglalt táblázat „A" Szakmai szempontok és „B" Horizontális szempontok rész alapján tett vállalásokat, kötelezettségeket, nyilatkozatokat fenntartani;
e)    a működtetési időszak alatt a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendelet alapján vezetett nyilvántartásban az állatállomány tartójaként szerepelni, valamint eleget tenni
ea) a szarvasmarhafélékre vonatkozóan a szarvasmarha fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendeletben, <^eb) a lófélékre vonatkozóan az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendeletben,
ec) a juh-, kecskefélékre vonatkozóan a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendeletben,
^ed) a sertésfélékre vonatkozóan a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendeletben,
ee) a baromfifélékre vonatkozóan a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről szóló miniszteri rendeletben előírt, az állatállományra vonatkozó bejelentési kötelezettségeknek;
f)    a használatában lévő területeket a földhasználati-nyilvántartásba bejelenteni, amennyiben a
feltételt jogszabály lehetővé teszi;
g)    a gazdálkodásával összefüggésben IH közleményben meghatározott tartalom szerinti
gazdálkodási naplót vezetni.
(2)    Az ügyfél gazdaságának el kell érnie a vállalt európai méretegységet (a továbbiakban: EUME) az üzleti terv részét képező SFH-betétlapon meghatározott ütemezés szerint, és azt fenn kell tartani a működtetési időszak végéig.
(3)    Az ügyfél köteles vállalni, hogy

a)    a gazdaság üzemméretét a működtetési időszak 4. évének végéig az üzleti tervben vállalt méretre növeli, és azt fenntartja a működtetési időszak végéig és
b)    amennyiben a gazdaság üzemmérete a működtetési időszak 4. évének vége előtt eléri az üzleti tervben a 4. naptári év végére vállalt méretet, akkor attól az időponttól kezdődően azt az üzemméretet fenntartja a működtetési időszak végéig a (2) bekezdés figyelembe vétele mellett;
c)    gazdaságának üzemmérete legkésőbb a működtetési időszak 4. évének végére eléri legalább a 4 EUME méretet.

(4)    A (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel a támogatásra jogosult ügyfél számára
megengedett az üzleti tervben megnevezett termékek helyettesítése más ágazaton belüli
(állattenyésztés, kertészet, növénytermesztés) termékekkel is. Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelmében vállalta annak teljesítését, hogy az állattenyésztés, a kertészet, vagy az állattenyésztés és a kertészet együttes aránya a működtetési időszak 4. évére vállalt EUME értékből 50 % vagy azt meghaladó részarány, akkor az üzleti tervben megnevezett termékek helyettesítése, csak ezen feltétel betartása mellett valósítható meg szankció nélkül.
(5)    A terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segélyben (a továbbiakban együtt: családtámogatási ellátás) részesülő ügyfél a gazdaság vezetésébe az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti közreműködőt vonhat be. A közreműködő bevonásának tényét teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, a 4. melléklet szerinti adattartalommal. A teljes bizonyító erejű magánokirat másolatát a közreműködő bevonásának kezdetétől számított 8 munkanapon belül meg kell küldeni az MVH részére.    ^
(6)    A gazdaság személyes vezetésének minősül a támogatásra jogosult ügyfél általi személyes vezetés, továbbá a (5) bekezdés szerinti közreműködő bevonásával történő mezőgazdasági üzem vezetése.
(7)    Az MVH a (2) bekezdés teljesülése tekintetében a működtetési időszakban az ellenőrzés időpontját megelőző naptári éveket is ellenőrizheti.
(8)    Az a támogatásra jogosult ügyfél, aki a támogatási kérelem benyújtásakor csatolta az elismert termelői csoport, illetve zöldség-gyümölcs termelői csoport és termelői szervezet által kiadott tagság igazolást, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor megadott tevékenységgel releváns elismert termelői csoporthoz, illetve zöldség-gyümölcs termelői csoporthoz és termelői szervezethez való csatlakozási szándékát jelezte, köteles a működtetési időszak végéig a tagságát fenntartani, továbbá az üzleti tervben megnevezett termékek más termékcsoportba tartozó termékekkel való helyettesítése esetén a tevékenységgel kapcsolatos termékcsoportban működő elismert termelői csoport, illetve zöldség-gyümölcs termelői csoport és termelői szervezet tagság kialakítására és fenntartására.
(9)    Az a támogatásra jogosult ügyfél, aki a támogatási kérelem benyújtásakor csatolta az ökológiai ellenőrző és tanúsító szervezettel (a továbbiakban: ökológiai ellenőrző szervezet) a gazdasága vagy annak egy része vonatkozásában kötött szándéknyilatkozatot, a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásakor és a működtetési időszak leteltét követő 60 napon belül, köteles az MVH-hoz benyújtani az ökológiai ellenőrző szervezet által kiállított igazolást arról, hogy az ügyfél a teljes működtetési időszak alatt szerepelt az ökológiai gazdálkodás ellenőrzési rendszerében, és az ellenőrző szervezettel mezőgazdasági tevékenységre vonatkozó érvényes szerződéssel rendelkezett.

5. A támogatás forrása, keretösszege, mértéke

5. §

(1) A támogatás forrása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz kapcsolódó 2007¬2013 közötti költségvetési időszakban megvalósítandó vidékfejlesztési program.112. intézkedéséhez rendelt keretösszeg, amely 14 391 100 eurónak megfelelő forintösszeg, de legfeljebb 4 milliárd Ft.
(2)    A keret betartása érdekében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 13. § (1) bekezdés d) pontja alapján, szükség esetén az agrárpolitikáért, agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter intézkedik a támogatási kérelmek benyújtásának felfüggesztéséről.
(3)    A támogatás összege, amennyiben a támogatási kérelemben a gazdaságnak a működtetési időszak 4. évének végére vállalt üzemmérete a Vhr. 21. § (2) bekezdés szerinti közleményben meghatározott SFH értékekkel számolva

a)    legalább 4 EUME nagyságú, de nem éri el a 7 EUME-t, akkor 20 000 eurónak,
b)    legalább 7 EUME nagyságú, de a 10 EUME-t nem éri el, akkor 30 000 eurónak,
c)    legalább 10 EUME nagyságú, akkor 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

(4)    A támogatás forintösszege a folyósítás évének január 1-jén érvényes Európai Központi Bank (a továbbiakban: EKB) által rögzített árfolyamon kerül kifizetésre.
(5)    A vállalt EUME méret számításánál a Vhr. 21. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.
(6)    A Vhr. 21. § (3) bekezdéstől eltérően a vállalt EUME méretet a támogatási kérelembenyújtás évének január 1-jén érvényes EKB által rögzített árfolyamon kell figyelembe venni a működtetési időszak egésze alatt.
(7)    Az EUME számítás alapjául szolgáló állatlétszámot a napi állományadatok éves átlaga alapján számított állatlétszám alapján kell számítani, amelyet az MVH a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak alapján vezetett nyilvántartásokból állapít meg, amit az állatállomány-nyilvántartásnak is alá kell támasztania.
(8)    Az EUME számítás alapjául szolgáló területméretet az adott évben benyújtott egységes területalapú támogatás adataiból ellenőrzi az MVH, mind a terület mérete, mind pedig a hasznosítás figyelembevétele mellett. Az egységes területalapú támogatással nem érintett területek esetében a terület mérete a földhasználati nyilvántartásból, az SFH érték az ügyfél nyilatkozata alapján kerül ellenőrzésre.

Küld el ismerősödnek!

Az Ön neve*
Az Ön email címe*
Ismerőse neve*
Ismerőse email címe*
Ellenőrzés*

Van esélyem pályázni?
Jó lenne tudni a pályázata elkészítése előtt, hogy milyen esélyekkel indulhatna rajta?

Kiemelt információk és aktualitások

Elindultak az első KKV-fejlesztési pályázatok!

Induljon a Tenderek Háza P. T. Központ Kft. szakértő csapatával az új Széchenyi 2020 program pályázatain! Kollégáink több száz nyertes pályázattal a hátuk mögött, készséggel állnak rendelkezésére. tel: 061 920 0096, +36 20 665 8717Megjelent a nagyon várt Borászatok fejlesztése pályázat!

A pályázatot 40 milliárd forinttal írta ki a kormány, amit szeptember 12-től lehet majd benyújtani. A közép-magyarországi borászatok számára kedvező, hogy beruházásuk akár 40%-át is elnyerhetik támog...


További hirek
Üzleti terv

Ahhoz, hogy üzleti céljainkat, annak elérésére tett mozzanatokat és végeredményeket a vállalkozás működését biztosító pénzintézetek, esetleg befektetők is lássák, ezt a célt egy más fajta (közgazdász) gondolkodásmódban kell felvázolni. Sajnálatos módon hiába van rendkívül innovatív, megvalós...


Összes szakszó