35/2013 mellékletek

Pályázatok Pályázat készítés Keresés Szolgáltatások Hírek Minőségügy Üzleti terv Informatika Partnerek Rólunk


E-mail:
Jelszó:
Hírek, információk, tanácsok Vállalkozásod fejlesztéséhez! Az információ pénz, íratkozz fel hát most vállalkozás fejlesztési hírlevelünkre, amíg ingyen adjuk....
Neve: 
Email:
Kulcsszó:
beállít
rss
1146 Budapest,
Hungária körút 137.
Fax: +36-1-9200-096
Tel.: +36-1-9200-095
Email: info@tenderekhaza.hu

35/2013 mellékletek

2. melléklet a 35/2013. (V. 22.) VM rendelethez

NYILATKOZAT TANULMÁNY EREDETISÉGÉRŐL

Alulírott ........................................................., mint a tanulmány készítője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom és

aláírásommal igazolom, hogy a ...................................................................... című tanulmány saját, önálló munkám, és abban

betartottam a jogszabályok által előírt, a tanulmány készítésére vonatkozó rendelkezéseket.

Tudomásul veszem, hogy a tanulmány elkészítése során nem fogadható el és a tanulmány elutasítását vonja maga után:

– szó szerinti idézet közlése idézőjel és hivatkozás nélkül;

– tartalmi idézet a hivatkozás megjelölése nélkül;

– más publikált gondolatainak saját gondolatként való feltüntetése;

– az interneten publikált írások változtatás nélküli1 beépítése;

– más személy vagy a tanulmány készítője által elkészített és már korábban nyilvánosságra hozott, bármilyen címen, célból

leadott tanulmány vagy dolgozat változtatás nélküli újbóli beadása.

Alulírott ........................................................., mint a tanulmányt tartalmazó kérelem (pályázat) benyújtója büntetőjogi

felelősségem tudatában nyilatkozom és aláírásommal igazolom, hogy a tanulmány készítője által tett nyilatkozat helytálló.

E nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben a tanulmány a fenti feltételeknek nem felel meg, a

tanulmány és ezáltal a kérelem elutasításra kerül.

...................................................., 201...............................................

Aláírás:

Aláírás:

..................................................

..................................................

a tanulmány készítője

a pályázat benyújtója

________________________

1 Változtatás nélküli beépítésnek, illetve beadásnak számít, ha a beadott dokumentum a vele összehasonlított egy vagy több tanulmánnyal összességében több, mint 50%-ban azonos a szóköz nélküli karakterek számát tekintve.

3. melléklet a 35/2013. (V. 22.) VM rendelethez

A tanulmány kötelező formai és tartalmi követelményei

I. A tanulmány kötelező formai követelményei:

I.1. a tanulmánynak mind tartalmi, mind helyesírási, alaki és stilisztikai szempontból kifogástalannak kell lennie, amelyet A/4-es papíron, szövegszerkesztővel írva szükséges benyújtani (Times New Roman 12-es betűméret, baloldalon (kötésoldalon) 3 cm-es, a többi szélein 2,5 cm-es margó, normál sortávolság, sorkizárás, az oldalszámok minden oldalon történő megjelenítése), oldalanként 1 betűelütés engedélyezett,

I.2. a fő fejezeteknek új oldalon kell kezdődniük,

I.3. a tanulmány terjedelme – szóközök nélkül – minimum 80 ezer karakter, amelybe a szövegközi táblázatok és ábrák is beletartoznak,

I.4. a tanulmányt elektronikusan szerkeszthető formában is szükséges benyújtani (például Word dokumentum).

II. A tanulmány kötelező tartalmi követelményei:

II.1. A tanulmány fontos tartalmi előírása: a tanulmánynak illeszkednie kell a HACS által meghatározottakhoz.

II.2. A tanulmány címe: rövid cím, amely kifejezi a tanulmány mondanivalóját és utal annak témájára (szükség esetén magyarázó alcím is adható).

II.3. Tartalomjegyzék: a tanulmány elején, a címlap után kell megjelennie. A tartalomjegyzékben felsorolt rész- vagy fejezetcímeknek szó szerint meg kell egyezniük a tanulmány szövegében találhatókkal, s decimális sorszámozással (általában három szintig) kell ellátni. Az alkalmazott beosztásból ki kell tűnnie a címek alatti részek fontosságának. A címekhez minden esetben kapcsolni kell a vonatkozó oldalszámot. A tartalomjegyzék – az oldalszámok és a decimális számozású címek megadása mellett – általában az alábbiakat foglalja magában:

a) bevezetés

b) fő fejezetek

c) alfejezetek

ca) pontok

cb) alpontok

d) következtetések, javaslatok

e) összefoglalás

f) irodalomjegyzék

g) mellékletek

II.4. Bevezetés (1–3 oldal): a téma jelentőségének bemutatása, a vizsgálatok és elemzések céljainak kitűzése:

a) a tanulmány témakörének a tanulmány címénél részletesebb meghatározása,

b) a témaválasztás indoklása,

c) a kifejtés menetének és logikájának ismertetése.

d) a tanulmány e rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés alátámasztása.

II.5. Szakirodalom feldolgozása: a témában megjelent főbb szakirodalmakban közölt eredmények rövid leírása, összefoglalása, egymással való összevetése, a tanulmány készítőjének azokkal kapcsolatos állásfoglalásának kifejtése, a szakirodalmi eredmények értékelése.

II.6. Saját vizsgálati adatok gyűjtésének helye és feldolgozásuk módszere: a tanulmányban a saját vizsgálatok során feldolgozott adatok és a feldolgozás módszereinek rövid bemutatása.

II.7. Eredmények: saját munka eredményeinek logikus, jól követhető és megfelelően szemléltetett egyértelmű leírása:

a) ennek során a tanulmány bevezetőjében bemutatott fogalmakat és modelleket a kifejtés során konzekvensen kell használni,

b) megalapozott, szakirodalmi feldolgozásból és saját vizsgálatokból származó tényekkel és érvekkel alátámasztott megállapításokat kell tartalmaznia,

c) a vizsgált téma leírásában legyen objektív, értékelését tekintve kritikus,

d) jelenítse meg a készítőnek a témában elfoglalt személyes állásfoglalását,

e) terjedelemben érje el a teljes tanulmány 50%-át.

II.8. Következtetések és javaslatok: a szakirodalom feldolgozásából és a saját munka eredményeiből levonható konkrét következtetések, valamint az azokon alapuló konkrét javaslatok leírása és indoklása, a saját eredmények összevetése az irodalmi adatokkal, a kitűzött célok elérésének bizonyítása.

II.9. Összefoglalás (annotáció): a tanulmány – új vonások nélküli – rövid bemutatása, a célok, az anyag, illetve a módszer, továbbá az eredmények, a következtetések és a javaslatok összegzése.

II.10. Irodalomjegyzék: azoknak a forrásmunkáknak – előírások szerinti – felsorolása, amelyekre a tanulmányban a tanulmány készítője hivatkozik.

II.11. Nyilatkozat a tanulmány eredetiségéről: a tanulmány készítője, valamint a pályázat benyújtója (vagy annak képviseletére jogosult személy) szintúgy köteles aláírni a nyilatkozatot.

III. A tanulmány javasolt, de nem kötelező formai követelményei:

III.1. A címek, alcímek betűiről (nagy és kis betűk, betűméret), esetleges aláhúzásából vagy vastagításából és a sorban való elhelyezéséből (középre, oldalt) tűnjön ki azok fontossága. A választott jelöléseket az egész tanulmányban következetesen, decimális számozással szükséges használni.

III.2. A szövegben lévő címek előtt és után – azok fontosságától függően, a jobb áttekinthetőség végett – üres sor kihagyása szükséges.

III.3. A tanulmány végén – mellékletként – alaptáblázatok és egyéb, a tanulmány eredményeinek megértéséhez tartozó adatok, információk közölhetőek.

IV. A tanulmány javasolt, de nem kötelező tartalmi követelményei:

IV.1. Címlap: a felső harmad közepén kerüljön elhelyezésre a tanulmány címe, a jobb alsó sarokban a szerző neve és alatta a készítés éve.

IV.2. Mellékletek (nem kötelező): amennyiben a tanulmány nagy számú táblázatot vagy képanyagot tartalmaz, úgy azokat a tanulmány végén – mint mellékleteket – kell megjeleníteni, és a sorszámok alapján kell a tanulmányban hivatkozni rájuk. A melléklet lehet:

a) módszertani dokumentáció (felhasznált kérdőív, interjú-válasz, elvégzett számítások stb.),

b) olyan dokumentumok, táblázatok, ábrák, amelyek a tanulmány megértéséhez mindenképp szükségesek, de túlságosan részletezők vagy nagy számuk miatt túl gyakran szakítanák meg a szöveges részeket,

c) terjedelmük a tanulmány 15%-át nem haladhatják meg.

Van esélyem pályázni?
Jó lenne tudni a pályázata elkészítése előtt, hogy milyen esélyekkel indulhatna rajta?

Kiemelt információk és aktualitások

Elindultak az első KKV-fejlesztési pályázatok!

Induljon a Tenderek Háza P. T. Központ Kft. szakértő csapatával az új Széchenyi 2020 program pályázatain! Kollégáink több száz nyertes pályázattal a hátuk mögött, készséggel állnak rendelkezésére. tel: 061 920 0096, +36 20 665 8717Itt az utolsó óriási lehetőség!

Több ezer cég is új gépeket és informatikai eszközöket vehet, vagy termelő üzemet építhet abból az új EU-s pályázatból, amelyet a napokban jelentettek be és jövő január végétől nyílik meg. Ez már a s...


További hirek
Projekt

a) egy önálló fejlesztés, vagy b) több hasonló célú, egyenként 10 millió forintnál nem nagyobb összköltségű fejlesztés megvalósítását célzó támogatási alap (közvetett támogatás), vagy c) hasonló célú fejlesztések megvalósulását célzó hitel, tőke vagy garancia alap (pénzügyi alap)


Összes szakszó