35/2013 mellékletek

 35/2013 mellékletek

Pályázatok Pályázat készítés Keresés Szolgáltatások Hírek Minőségügy Üzleti terv Informatika Partnerek Rólunk


E-mail:
Jelszó:
Hírek, információk, tanácsok Vállalkozásod fejlesztéséhez! Az információ pénz, íratkozz fel hát most vállalkozás fejlesztési hírlevelünkre, amíg ingyen adjuk....
Neve: 
Email:
Kulcsszó:
beállít
rss
1146 Budapest,
Hungária körút 137.
Fax: +36-1-9200-096
Tel.: +36-1-9200-095
Email: info@tenderekhaza.hu

35/2013 mellékletek

2. melléklet a 35/2013. (V. 22.) VM rendelethez

NYILATKOZAT TANULMÁNY EREDETISÉGÉRŐL

Alulírott ........................................................., mint a tanulmány készítője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom és

aláírásommal igazolom, hogy a ...................................................................... című tanulmány saját, önálló munkám, és abban

betartottam a jogszabályok által előírt, a tanulmány készítésére vonatkozó rendelkezéseket.

Tudomásul veszem, hogy a tanulmány elkészítése során nem fogadható el és a tanulmány elutasítását vonja maga után:

– szó szerinti idézet közlése idézőjel és hivatkozás nélkül;

– tartalmi idézet a hivatkozás megjelölése nélkül;

– más publikált gondolatainak saját gondolatként való feltüntetése;

– az interneten publikált írások változtatás nélküli1 beépítése;

– más személy vagy a tanulmány készítője által elkészített és már korábban nyilvánosságra hozott, bármilyen címen, célból

leadott tanulmány vagy dolgozat változtatás nélküli újbóli beadása.

Alulírott ........................................................., mint a tanulmányt tartalmazó kérelem (pályázat) benyújtója büntetőjogi

felelősségem tudatában nyilatkozom és aláírásommal igazolom, hogy a tanulmány készítője által tett nyilatkozat helytálló.

E nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben a tanulmány a fenti feltételeknek nem felel meg, a

tanulmány és ezáltal a kérelem elutasításra kerül.

...................................................., 201...............................................

Aláírás:

Aláírás:

..................................................

..................................................

a tanulmány készítője

a pályázat benyújtója

________________________

1 Változtatás nélküli beépítésnek, illetve beadásnak számít, ha a beadott dokumentum a vele összehasonlított egy vagy több tanulmánnyal összességében több, mint 50%-ban azonos a szóköz nélküli karakterek számát tekintve.

3. melléklet a 35/2013. (V. 22.) VM rendelethez

A tanulmány kötelező formai és tartalmi követelményei

I. A tanulmány kötelező formai követelményei:

I.1. a tanulmánynak mind tartalmi, mind helyesírási, alaki és stilisztikai szempontból kifogástalannak kell lennie, amelyet A/4-es papíron, szövegszerkesztővel írva szükséges benyújtani (Times New Roman 12-es betűméret, baloldalon (kötésoldalon) 3 cm-es, a többi szélein 2,5 cm-es margó, normál sortávolság, sorkizárás, az oldalszámok minden oldalon történő megjelenítése), oldalanként 1 betűelütés engedélyezett,

I.2. a fő fejezeteknek új oldalon kell kezdődniük,

I.3. a tanulmány terjedelme – szóközök nélkül – minimum 80 ezer karakter, amelybe a szövegközi táblázatok és ábrák is beletartoznak,

I.4. a tanulmányt elektronikusan szerkeszthető formában is szükséges benyújtani (például Word dokumentum).

II. A tanulmány kötelező tartalmi követelményei:

II.1. A tanulmány fontos tartalmi előírása: a tanulmánynak illeszkednie kell a HACS által meghatározottakhoz.

II.2. A tanulmány címe: rövid cím, amely kifejezi a tanulmány mondanivalóját és utal annak témájára (szükség esetén magyarázó alcím is adható).

II.3. Tartalomjegyzék: a tanulmány elején, a címlap után kell megjelennie. A tartalomjegyzékben felsorolt rész- vagy fejezetcímeknek szó szerint meg kell egyezniük a tanulmány szövegében találhatókkal, s decimális sorszámozással (általában három szintig) kell ellátni. Az alkalmazott beosztásból ki kell tűnnie a címek alatti részek fontosságának. A címekhez minden esetben kapcsolni kell a vonatkozó oldalszámot. A tartalomjegyzék – az oldalszámok és a decimális számozású címek megadása mellett – általában az alábbiakat foglalja magában:

a) bevezetés

b) fő fejezetek

c) alfejezetek

ca) pontok

cb) alpontok

d) következtetések, javaslatok

e) összefoglalás

f) irodalomjegyzék

g) mellékletek

II.4. Bevezetés (1–3 oldal): a téma jelentőségének bemutatása, a vizsgálatok és elemzések céljainak kitűzése:

a) a tanulmány témakörének a tanulmány címénél részletesebb meghatározása,

b) a témaválasztás indoklása,

c) a kifejtés menetének és logikájának ismertetése.

d) a tanulmány e rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés alátámasztása.

II.5. Szakirodalom feldolgozása: a témában megjelent főbb szakirodalmakban közölt eredmények rövid leírása, összefoglalása, egymással való összevetése, a tanulmány készítőjének azokkal kapcsolatos állásfoglalásának kifejtése, a szakirodalmi eredmények értékelése.

II.6. Saját vizsgálati adatok gyűjtésének helye és feldolgozásuk módszere: a tanulmányban a saját vizsgálatok során feldolgozott adatok és a feldolgozás módszereinek rövid bemutatása.

II.7. Eredmények: saját munka eredményeinek logikus, jól követhető és megfelelően szemléltetett egyértelmű leírása:

a) ennek során a tanulmány bevezetőjében bemutatott fogalmakat és modelleket a kifejtés során konzekvensen kell használni,

b) megalapozott, szakirodalmi feldolgozásból és saját vizsgálatokból származó tényekkel és érvekkel alátámasztott megállapításokat kell tartalmaznia,

c) a vizsgált téma leírásában legyen objektív, értékelését tekintve kritikus,

d) jelenítse meg a készítőnek a témában elfoglalt személyes állásfoglalását,

e) terjedelemben érje el a teljes tanulmány 50%-át.

II.8. Következtetések és javaslatok: a szakirodalom feldolgozásából és a saját munka eredményeiből levonható konkrét következtetések, valamint az azokon alapuló konkrét javaslatok leírása és indoklása, a saját eredmények összevetése az irodalmi adatokkal, a kitűzött célok elérésének bizonyítása.

II.9. Összefoglalás (annotáció): a tanulmány – új vonások nélküli – rövid bemutatása, a célok, az anyag, illetve a módszer, továbbá az eredmények, a következtetések és a javaslatok összegzése.

II.10. Irodalomjegyzék: azoknak a forrásmunkáknak – előírások szerinti – felsorolása, amelyekre a tanulmányban a tanulmány készítője hivatkozik.

II.11. Nyilatkozat a tanulmány eredetiségéről: a tanulmány készítője, valamint a pályázat benyújtója (vagy annak képviseletére jogosult személy) szintúgy köteles aláírni a nyilatkozatot.

III. A tanulmány javasolt, de nem kötelező formai követelményei:

III.1. A címek, alcímek betűiről (nagy és kis betűk, betűméret), esetleges aláhúzásából vagy vastagításából és a sorban való elhelyezéséből (középre, oldalt) tűnjön ki azok fontossága. A választott jelöléseket az egész tanulmányban következetesen, decimális számozással szükséges használni.

III.2. A szövegben lévő címek előtt és után – azok fontosságától függően, a jobb áttekinthetőség végett – üres sor kihagyása szükséges.

III.3. A tanulmány végén – mellékletként – alaptáblázatok és egyéb, a tanulmány eredményeinek megértéséhez tartozó adatok, információk közölhetőek.

IV. A tanulmány javasolt, de nem kötelező tartalmi követelményei:

IV.1. Címlap: a felső harmad közepén kerüljön elhelyezésre a tanulmány címe, a jobb alsó sarokban a szerző neve és alatta a készítés éve.

IV.2. Mellékletek (nem kötelező): amennyiben a tanulmány nagy számú táblázatot vagy képanyagot tartalmaz, úgy azokat a tanulmány végén – mint mellékleteket – kell megjeleníteni, és a sorszámok alapján kell a tanulmányban hivatkozni rájuk. A melléklet lehet:

a) módszertani dokumentáció (felhasznált kérdőív, interjú-válasz, elvégzett számítások stb.),

b) olyan dokumentumok, táblázatok, ábrák, amelyek a tanulmány megértéséhez mindenképp szükségesek, de túlságosan részletezők vagy nagy számuk miatt túl gyakran szakítanák meg a szöveges részeket,

c) terjedelmük a tanulmány 15%-át nem haladhatják meg.

Van esélyem pályázni?
Jó lenne tudni a pályázata elkészítése előtt, hogy milyen esélyekkel indulhatna rajta?

Kiemelt információk és aktualitások

Elindultak az első KKV-fejlesztési pályázatok!

Induljon a Tenderek Háza P. T. Központ Kft. szakértő csapatával az új Széchenyi 2020 program pályázatain! Kollégáink több száz nyertes pályázattal a hátuk mögött, készséggel állnak rendelkezésére. tel: 061 920 0096, +36 20 665 8717Itt az utolsó óriási lehetőség!

Több ezer cég is új gépeket és informatikai eszközöket vehet, vagy termelő üzemet építhet abból az új EU-s pályázatból, amelyet a napokban jelentettek be és jövő január végétől nyílik meg. Ez már a s...


További hirek
Infokommunikációs technológiák

Infokommunikációs technológiák (IKT): olyan eszközök, technológiák, innovatív folyamatok összessége, amelyek az információközlést, feldolgozást, annak áramlását és kódolását hatékonyabbá és gyorsabbá teszik (például informatikai eszközök, technológiák).


Összes szakszó