Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban

 Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban

Pályázatok Pályázat készítés Keresés Szolgáltatások Hírek Minőségügy Üzleti terv Informatika Partnerek Rólunk


E-mail:
Jelszó:
Hírek, információk, tanácsok Vállalkozásod fejlesztéséhez! Az információ pénz, íratkozz fel hát most vállalkozás fejlesztési hírlevelünkre, amíg ingyen adjuk....
Neve: 
Email:
Kulcsszó:
beállít
rss
1146 Budapest,
Hungária körút 137.
Fax: +36-1-9200-096
Tel.: +36-1-9200-095
Email: info@tenderekhaza.hu

Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban - FELFÜGGESZTVE

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Munkahelyi képzések támogatása mikro- és

kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban

címmel meghirdetett

pályázati felhívásához

Kódszám:

TÁMOP-2.1.3.A-12/1

 

Tartalom

A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás
Alapvető cél
Rendelkezésre álló forrás
B. Pályázók köre
Jogi forma
Méret
C. Pályázat tartalma
Támogatható tevékenységek köre
D. Pénzügyi feltételek és állami támogatások
Támogatás formája
Támogatás mértéke
Támogatás összege
E. Kiválasztási kritériumok
F. Adminisztratív információk
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

Alapvető cél
Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és tartós megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük várható a munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői által is támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben.
A gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, munkavállalási képességekkel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. A gazdasági, társadalmi és technológiai változások rendkívül gyors és folyamatos alkalmazkodást kívánnak a gazdaság szereplőitől, a vállalkozásoktól, a munkavállalóktól. A változásokhoz való alkalmazkodás elősegítésének és a szerkezetváltási folyamatok kezelésének legfontosabb eszköze a képzés. Fontos, hogy a munkáltatók a munkavállalók képzését megtérülő befektetésnek tekintsék, az egyének pedig felismerjék a tudás és a készségek folyamatos fejlesztésének jelentőségét saját életminőségük és munkaerő-piaci lehetőségeik javítása szempontjából.
Magyarországon a kisvállalatok munkavállalóinak képzésben való részvétele elmarad a közepes (11%)1 és nagyvállalatoktól (25%). A szakképzési hozzájárulásból a foglalkoztatottak kb. 3 százalékának képzését támogatják. A szakképzési hozzájárulást a mikro vállalkozások 11%-a, a kisvállalkozások 23%-a fordította saját dolgozójának képzésére. Ez a forrás ugyan fontos eszköz volt, a mikro- és kisvállalkozások esetében azonban nem volt elégséges a saját dolgozó képzésének támogatására, ezért további ösztönzők szükségesek. Az intézkedés célja tehát, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, hogy a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek.
Az Új Széchenyi Terv fenti céljaival összhangban a konstrukció célja, hogy a munkaerő versenyképességének, az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növelje a vállalkozások versenyképességét, a technológiai fejlődéshez való alkalmazkodását, és ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. A pályázat további célja, hogy olyan vállalkozások is hozzájussanak a támogatásokhoz, amelyeknek erre – méretükből és szűkös erőforrásaikból adódóan – korábban nem volt lehetőségük, és így a képzések révén kialakuljanak a tudatos emberi erőforrás gazdálkodás alapjai a mikro-, kisvállalkozásoknál. Tanulmányok sora mutatta ki, hogy infokommunikációs képességek nélkül ma már az elhelyezkedés jelentősen nehézségekbe ütközik, és ez a tendencia a jövőben csak erősödni fog. A munkaadók rövidtávú gazdasági megfontolások miatt (drága és hosszadalmas szakemberképzés) sokszor elhalasztják, elhagyják munkavállalóik képzését. Jelen pályázat hozzájárul ahhoz is, hogy a Digitális Megújulás Cselekvési Tervben meghatározott célkitűzések teljesüljenek. (a vonatkozó statisztikai adatok a Központi Statisztikai Hivatal Statisztikai tükör c. sorozatának „A munkahelyi képzések főbb adatai” c. kiadványából kerültek feltüntetésre)

Rendelkezésre álló forrás

A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg a konvergencia régióban 6 milliárd forint.
A konstrukció keretében ERFA típusú tevékenységek finanszírozására nincs lehetőség.
Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

B. PÁLYÁZÓK KÖRE

Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján):
§ korlátolt felelősségű társaság (KSH 113)
§ részvénytársaság (KSH 114)
§ európai részvénytársaság (KSH 115)
§ takarék- és hitelszövetkezet (KSH 122)
§ mezőgazdasági szövetkezet (KSH 124)
§ európai szövetkezet (KSH 125)
§ biztosító szövetkezet (KSH 126)
§ szociális- és iskola szövetkezet (KSH 127)
§ egyéb szövetkezet (KSH 129)
§ ügyvédi iroda (KSH 131)
§ vízitársulat (KSH 133)
§ víziközmű-társulat (KSH 134)
§ erdőbirtokossági társulat (KSH 135)
§ végrehajtó iroda (KSH 136)
§ közjegyzői iroda (KSH 137)
§ magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés (KSH 138)
§ egyéb, máshova nem sorolt jogi személyiségű vállalkozás (KSH 139)

Közkiadás: a műveletek finanszírozásához nyújtott bármely, az állam, a regionális és helyi hatóságok, az Európai Közösségek költségvetéséből származó közpénzből való hozzájárulás, amely kapcsolódik a strukturális alapokhoz és a Kohéziós Alaphoz, továbbá bármely hasonló kiadás. A műveletek finanszírozásához nyújtott bármely olyan hozzájárulás, amely egy vagy több regionális vagy helyi hatóság közjogi intézményei vagy társulásai, vagy az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban eljáró közjogi intézmények költségvetéséből származik, hasonló kiadásnak tekintendő
§ betéti társaság (KSH 212)
§ közkereseti társaság (KSH 211)
§ egyéni cég (KSH 213)
§ külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepe (KSH 226)
§ külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye  (KSH 227)
§ máshova nem sorolt, jogi személyiség nélküli vállalkozás (KSH 229)
§ egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő egyéni vállalkozó (KSH 231)
§ egyéb egyéni vállalkozó (KSH 232)
§ nonprofit közkereseti társaság (KSH 621)
§ nonprofit betéti társaság (KSH 622)
§ nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572)
§ nonprofit részvénytársaság (KSH 573)
A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.
Egy szervezet kizárólag egy pályázatot nyújthat be, az összes pályázatba bevonni kívánt telephelyet megjelölve.

Méret

A pályázati kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-, vagy kisvállalkozásnak minősülő vállalkozások.
Mikrovállalkozás: összhangban az Európai Bizottságnak a mikro-, kis és középvállalkozások definíciójáról szóló 2003/361/EK ajánlásával, a KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amely 10-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 2 millió eurót.
Kisvállalkozás: összhangban az Európai Bizottságnak a mikro-, kis és középvállalkozások definíciójáról szóló 2003/361/EK ajánlásával, a KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amely 50-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 10 millió eurót.
Partner illetőleg kapcsolódó vállalkozások esetében a fenti mutatókat összegezni szükséges, az összegezett adatok birtokában történhet a minősítés meghatározása.
Jelen útmutatóban nem szabályozott kérdésekben, így többek között az önálló, partner, kapcsolódó vállalkozások meghatározására, kategorizálásuk részletes szabályaira, KKV-nek nem minősülő vállalkozásokra vonatkozó további részletszabályokat és eligazítást a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete nyújt.

Azon új vállalkozásoknak, melyek még nem rendelkeznek lezárt, teljes üzleti évvel, a felhasználandó adatokról a pénzügyi év folyamán készített jóhiszemű becslésük alapján kell nyilatkozniuk. A projekt zárásakor ezen vállalkozásoknak nyilatkozatot kell benyújtaniuk a vállalkozás méretük szerinti besorolásáról.
A 2004. évi XXXIV. törvény 5.§ (3) bekezdése értelmében amennyiben egy vállalkozás éves szinten túllépi a meghatározott foglalkoztatotti létszám vagy pénzügyi határértékeket, vagy elmarad azoktól, akkor ennek eredményeként csak abban az esetben veszíti el, illetve nyeri el a közép-, kis- vagy mikrovállalkozói minősítést, ha két egymást követő beszámolási időszakban túllépi az adott határértékeket vagy elmarad azoktól. (két éves szabály)

C. PÁLYÁZAT TARTALMA

Támogatható tevékenységek köre

A pályázati kiírás keretében kizárólag az alábbi képzéstípusok megvalósítására igényelhető támogatás:
· szakmai képzések: kizárólag a fogalomjegyzékben meghatározott szakmai képzések közé sorolható képzések támogathatóak;
· idegen nyelvi képzések;
· a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések: minden olyan ismeret-, kompetenciafejlesztésre irányuló képzés, mely a vállalkozás fejlesztését vagy a munkavállaló magasabb szintű munkavégzését eredményezi;
· számítástechnikai, informatikai képzés (nyílt és zárt forráskódú szoftverek oktatása egyaránt támogatható)..
Vásárolt szolgáltatásként megvalósuló képzések esetén:
· Magyarország területén megvalósuló képzés esetén kizárólag a támogatott képzés teljes időtartamára érvényes FAT intézmény-akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező intézmény által nyújtott képzés vehető igénybe.
· A megvalósuló, nem OKJ-s képzések minimum 50 %-ának program-akkreditációval kell rendelkezniük (a százalékos érték meghatározásánál a képzések darabszámát szükséges alapul venni)..
Belső képzések esetén:
· Intézményi akkreditáció nem szükséges.
· Az adott vállalkozásnál hasznosítható ismereteket nyújtó belső képzéseket a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 16. § (2) bekezdésében meghatározott tartalmi követelmények szerint kidolgozott képzési program alapján kell lefolytatni.
A megvalósított képzésnek – betartva a képzésben részt vevő felnőtt előzetesen megszerzett tudásának értékelésére és beszámítására vonatkozó előírásokat – meg kell felelnie az érvényes akkreditációval rendelkező, illetve a belső képzés képzési programjának, melyet a kedvezményezett a képzés dokumentációjával támaszt alá, a kifizetési igény benyújtásával egy időben. Az alkalmazott képzési programban meghatározott óraszámon felüli teljesítés nem elszámolható.

Levelező, e-learning oktatás és távoktatás formájában megvalósuló képzés kizárólag blended learning formájában támogatható, és ez esetben csak a kontaktórák költsége támogatható és az E pontban elvárt kötelező részvételi arány is a kontaktórák arányában értendő. Ezen oktatás kapcsán kizárólag programakkreditált képzés valósítható meg.
Külföldön megvalósuló képzések csak és kizárólag a speciális képzések esetében támogathatóak. Amennyiben ezen képzések a támogatott képzések 5 %-át meghaladják, ezen bejelentett, feltöltött képzések ellenőrzésére alkalmas on-line kapcsolat kialakítása kötelező.
Csak olyan képzési program fogadható el, mely alapján a képzés vizsgával zárul.
Amennyiben egy képzés esetén csak modul(ok) kerülnek megvalósításra, úgy csak olyan modul fogadható el, mely a képzési program alapján vizsgával zárul.
Egy képzésnek minősül azon képzési tevékenységek összessége, melyek azonos képzéscsoporthoz tartoznak, azonos a megnevezésük, azonosak a résztvevők, és minden résztvevő azonos óradíjért, azonos időpontban és helyszínen részesül a képzésben.
A szolgáltató kiválasztása során a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai, az ott megadott értékhatárok figyelembevételével alkalmazandók.
Tájékoztatás, nyilvánosság
A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket az NFÜ (www.ujszechenyiterv.gov.hu) honlapjáról letölthető „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentum, valamint az „Arculati kézikönyv” tartalmazza.
A Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettsége c. útmutatóban előírt kommunikációs tevékenységek nem teljesítése vagy részleges teljesítése, illetve az előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra elszámolható részének csökkentését vonja maga után.
Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági alapelvek érvényesítése
Az 1083/2006/EK rendelet a támogatások alapelveként határozza meg az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés biztosítását. A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében csak olyan projekt támogatható, amely teljesíti az alábbiakban előírt feltételeket, és ezzel hozzájárul az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés biztosításához.
A pályázónak egyéb követelményként a projekt adatlap 6. és 7. pontjában megjelölt kötelező intézkedést kell vállalnia.
Kizárólag az Európai Gazdasági Térség területén.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

Támogatás formája

A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül.

Támogatás mértéke

A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a.
Az európai uniós szabályok szerint a képzési támogatás kétféle módon vehető igénybe. A pályázó a két támogatási mód közül a pályázat benyújtásakor választani köteles, amely később nem módosítható.
Csekély összegű (de minimis) támogatás nyújtható azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a támogatás igénybevételének évében és az azt megelőző két pénzügyi év időszakában a megítélt támogatás összege nem haladta meg a 200 000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő kedvezményezett esetében a 100 000 eurónak megfelelő forint összeget.
· A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik a pályázat odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.
· Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.
· A csekély összegű támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható más állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a 800/2008/EK bizottsági rendeletben (általános csoportmentességi rendelet) vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott támogatási intenzitást.
· Amennyiben a pályázó csekély összegű támogatásként igényli a támogatást, úgy az intenzitás 100%, tehát valamennyi elszámolható költség maximális intenzitással támogatható.
A támogatási intenzitás mértéke csekély összegű támogatás esetén 100%.

Képzési támogatás

Amennyiben a pályázó de minimis támogatásra nem jogosult, illetve a támogatást nem de minimis támogatásként kívánja igénybe venni az általános csoportmentességi rendelet 39. cikk (2)-(4). bekezdésében rögzített feltételek teljesülése esetén képzési támogatásra lehet jogosult.

A maximális támogatási intenzitás általános képzés esetén az elszámolható költségek 60%-a, speciális képzés esetén az elszámolható költségek 25%-a. Ez az intenzitás az elszámolható költségek 80%-ának megfelelő maximális támogatási intenzitásig növelhető a következők szerint: a) 10 százalékponttal a fogyatékos vagy hátrányos helyzetű munkavállalóknak nyújtott képzés esetén, b) 20 százalékponttal, ha a támogatást mikro-és kisvállalkozásoknak nyújtják. Tehát speciális képzés esetén a maximális támogatási intenzitás 55%, míg általános képzés esetén 80% lehet.
Az önrészbe nem számolható bele az államháztartás alrendszereiből kapott támogatás.
A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy csekély összegűként, vagy képzési támogatásként kívánja igénybe venni a támogatást.
A C3 pont II. pontjában foglalt tevékenységekhez kizárólag csekély összegű (de minimis) támogatás nyújtható.
A 800/2008/EK rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett még a projekttel kapcsolatos munkálatok vagy tevékenységek megkezdése előtt a támogatás iránti kérelmét benyújtja.
Az egyedi támogatásra vonatkozó nyilvántartást a támogatás odaítélésének napjától számított 10 évig kell megőrizni. A támogatási programra vonatkozó nyilvántartást 10 évig kell megőrizni azt követően, hogy az adott program alapján az utolsó támogatást nyújtották.

Támogatás összege

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege maximum 10 millió Ft.
E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képező pályázati útmutatóban közzétett jogosultsági, formai, szakmai és pénzügyi szempontok alapján történik.
F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan nyújtható be. A projekt adatlap kitöltése kizárólag az NFÜ által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet.
A kitöltő program letölthető a www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a projekt adatlapot kizárólag .xzip formátumban fogadjuk el;
pdf vagy más formátumban benyújtott projekt adatlap feldolgozására nincsen lehetőség.
Az xzip file-ban csatolt adatlap nem lehet üres és a megfelelő konstrukcióra kell vonatkoznia.
A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. Az adatlaphoz tartozó nyilatkozatot papír alapon, a hivatalos képviselő által az aláírási címpéldányban feltüntetett módon aláírva kell benyújtani.
Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro-és kisvállalkozások számára a konvergencia régióban
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy kizárólag csomagként megküldött pályázatokat áll módunkban befogadni.
A csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület címzést kell feltüntetni.
Kérjük, hogy a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a pályázati felhívás kódszámát (TÁMOP-2.1.3.A-12/1) a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetőek le.
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
e-mail: ujszechenyiterv@nfu.gov.hu
honlap: www.ujszechenyiterv.gov.hu
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés közreműködő szervezethez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.

Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a közreműködő szervezet kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem minősül hiánypótlásnak.
A pályázatok benyújtása 2012. május 1-től lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatos.
A pályázati felhívás megjelenik a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján,  melynek címe: www.ujszechenyiterv.gov.hu.
Felhívjuk a figyelmet, hogy:
· A projekt adatlap kitöltésekor ügyelni kell a Projekt adatlap lapjain, ill. jelen útmutatóban meghatározott tartalmi és terjedelmi követelmények pontos betartására.
· A projekt adatlapot hiánytalanul, minden kérdésére választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a projekt adatlap egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön pályázatára, kérjük a projekt adatlap megfelelő helyén a „pályázatomra nem vonatkozik” megjegyzést bevezetni.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázatot benyújtáskor a kötelezettségvállalásra vonatkozó előírásoknak megfelelően, az arra jogosultaknak kell aláírnia!
Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a pályázati kiírás és dokumentumai esetén az NFÜ a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze.
A kitöltő program és pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok a www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás a www.esza.hu honlapon, illetve a 06-40-638-638-as telefonszámon kapható.
Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a pályázati kiírás és dokumentumai esetén az NFÜ a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze.


Kommentek:

Még nincsenek hozzászólások

Szólj hozzá te is!

Név*
Email cím
Hozzászólás*
Ellenőrzés*
Van esélyem pályázni?
Jó lenne tudni a pályázata elkészítése előtt, hogy milyen esélyekkel indulhatna rajta?

Kiemelt információk és aktualitások

Elindultak az első KKV-fejlesztési pályázatok!

Induljon a Tenderek Háza P. T. Központ Kft. szakértő csapatával az új Széchenyi 2020 program pályázatain! Kollégáink több száz nyertes pályázattal a hátuk mögött, készséggel állnak rendelkezésére. tel: 061 920 0096, +36 20 665 8717Itt az utolsó óriási lehetőség!

Több ezer cég is új gépeket és informatikai eszközöket vehet, vagy termelő üzemet építhet abból az új EU-s pályázatból, amelyet a napokban jelentettek be és jövő január végétől nyílik meg. Ez már a s...


További hirek
Középvállalkozás

Középvállalkozás: A 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján a KKV kategórián belül középvállalkozásnak minősül egy vállalkozás, amely megfelel az alábbi, mindkét feltételnek: a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak ...


Összes szakszó