Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban

 Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban

Pályázatok Pályázat készítés Keresés Szolgáltatások Hírek Minőségügy Üzleti terv Informatika Partnerek Rólunk


E-mail:
Jelszó:
Hírek, információk, tanácsok Vállalkozásod fejlesztéséhez! Az információ pénz, íratkozz fel hát most vállalkozás fejlesztési hírlevelünkre, amíg ingyen adjuk....
Neve: 
Email:
Kulcsszó:
beállít
rss
1146 Budapest,
Hungária körút 137.
Fax: +36-1-9200-096
Tel.: +36-1-9200-095
Email: info@tenderekhaza.hu

Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban

 

 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a

Társadalmi Megújulás Operatív Program

 

 

Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban

c.

könnyített elbírálású pályázati felhívásához

 

Kódszám: TÁMOP-2.3.4.A-13/1

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE Alapvető cél és háttér információ

Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és tartós megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük várható a munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői által is támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az Új Széchenyi Terv meghatározza azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható. Ezek:

1.  Gyógyító Magyarország - Egészségipar

2.  Megújuló Magyarország - Zöld gazdaságfejlesztés

3.  Otthonteremtés - Lakásprogram

4.  Vállalkozásfejlesztés - Üzleti környezet fejlesztés

5.  Tudomány - Innováció - Növekedés

6.  Foglalkoztatás

7.  Közlekedés - Tranzitgazdaság

 

Magyarország versenyképességének javítását, tíz év alatt egymillió új munkahely teremtését hét kitörési pont, köztük a foglalkoztatási program mentén foglalja össze a 2011. január 14-én elindult Új Széchenyi Terv.

A foglalkoztatási program kijelöli a szakképzés rendszerének fejlesztése prioritás céljait, nevezetesen, hogy a szakképzés járuljon hozzá a foglalkoztatási szint emeléséhez és a gazdasági növekedéshez, valamint olyan szakképzési struktúra jöjjön létre, amellyel biztosítható a munkaerő-piaci kereslet és kínálat egyensúlya, továbbá a szakképzésbe fektetett egyéni és társadalmi források hasznosulása. A Széll Kálmán Terv - Magyar Munka Terv című dokumentum hasonló elveket rögzít.

A szakképzési rendszer átalakításáról szóló koncepciót a szaktárca 2011 tavaszán elkészítette, és azt május 24-én a Kormány elfogadta. A tervezet rögzítette az átalakítás fő céljait és elemeit, köztük a gyakornoki program kidolgozására és működtetésére irányuló szándékot is. A gyakornoki program közvetlen kapcsolatot teremt a duális típusú szakképzés és a munkaerőpiac között.

A gyakornoki program lényege jellemzően a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó (azaz új státusz betöltését eredményező) új foglalkoztatás támogatása kilenc hónapon keresztül járó teljes vagy részleges bér- és járuléktámogatással, a cégen belüli segítő mentor bérpótlékával és az új munkahely tárgyi feltételei kialakításának támogatásával. A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben szerzett első szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a pályakezdők korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése. A program célja továbbá a duális szakképzés erősítése, a tanulószerződést kötő tanulók és vállalkozások támogatása, valamint közvetett cél a duális képzésben részt vevő vállalkozások számának növelése.


A bér- és bérköltségtámogatáson felül de minimis támogatásként igénybe vehető további támogatási tételek a D3. pontban olvashatók összefoglalva.

 

Részcélok

Jelen pályázat célja azon mikro- és kisvállalkozások, valamint középvállalkozások projektjeinek támogatása, amelyek vállalják, hogy fiatal, szakképesítéssel rendelkező pályakezdőt alkalmaznak..

 

Rendelkezésre álló forrás

A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra[1] rendelkezésre álló keretösszeg  8.500.000.000  forint,  amely  a  konvergencia  régiókban   (Észak-

Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép­Dunántúl) használható fel.

 

A konstrukció keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 20%-a, azaz 1.700.000.000 forint fordítható.

 

Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

 

B. PÁLYÁZÓK KÖRE

 

A pályázati kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek esetében a cégalapítás dátuma[2] legalább 12 hónappal megelőzi a pályázat benyújtásának időpontját[3], és amelyek:

      a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro- kis- és középvállalkozásnak minősülnek,

      illetve azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése alapján azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja.

 

Jogi forma

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján):

    Korlátolt felelősségű társaság (GFO 113)

    Részvénytársaság (GFO 114)

    Európai részvénytársaság (GFO 115)

    Európai szövetkezet (GFO 125)

    Szociális szövetkezet (GFO 121)

    Közkereseti társaság (GFO 211)

    Betéti társaság (GFO 212)

    Egyéni cég (GFO 213)

    Egyéni vállalkozó (GFO 231)

    Egyéb önálló vállalkozó (GFO 232)

 

Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:

    Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)

    Nonprofit részvénytársaság (GFO 573)

    Nonprofit közkereseti társaság (GFO 621)

    Nonprofit betéti társaság (GFO 622)

 

Amennyiben a projekt megvalósításához együttműködő partner bevonása szükséges, akkor az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a Támogatói Okirat nem nevesíti.

A gazdálkodási formakód alapján számos esetben nem lehetséges annak eldöntése, hogy egyes szervezetek közszféra szervezetnek minősülnek-e, ezért jelen útmutató F9. pont 6. számú mellékletében szereplő közszféra nyilatkozat kitöltésével a pályázó arra vonatkozóan tesz nyilatkozatot, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 6. § (1) bekezdés a)-f) pontjai alá tartozik-e, vagyis közszféra szervezetnek minősül-e, vagy sem.

A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak. C. A PÁLYÁZAT TARTALMA

 

A pályázat keretében azon mikro-, kisvállalkozások, és középvállalkozások projektjei kapnak támogatást, amelyekben

1.    a pályázó vállalja a C1.1 alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő célcsoporttag foglalkoztatását olyan munkakörben, amelynek betöltésére a megszerzett szakképesítése kifejezetten képesíti,

2.    a pályázó vállalja, hogy a célcsoporttagot legalább a mindenkori garantált bérminimumnak megfelelő munkabérrel alkalmazza a támogatott 9 hónap alatt, továbbá az azt követő, legalább a támogatási időtartam felével megegyező idejű kötelező továbbfoglalkoztatási időszakban,

3.    a pályázó vállalja, hogy projekt megvalósítása során megjelöl egy szakembert (aki lehet maga a vállalkozó, alkalmazottja, vagy általa megbízott személy), aki mentorként utógondozó, segítő, értékelő szerepkört tölt be a tapasztalatokkal még nem rendelkező pályakezdő fiatal mellett.

 

Támogatható tevékenységek köre

1.   A gyakornokok foglalkoztatása

2.   Mentori tevékenység

3.    Adminisztrációs feladatok ellátása (A projekt végrehajtásával és a gyakornokok foglalkoztatásával kapcsolatban felmerült adminisztrációs többletfeladatok ellátása, pl. könyvelés.)

4.    A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához szükséges eszközök beszerzése, megfelelő gyakornoki munkafeltételek biztosításához szükséges beszerzések, felújítás, átalakítás.

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy amennyiben a benyújtott részletes költségvetési tábla tartalmaz nem elszámolható tételeket, akkor a kifizetési igénylések során a nem támogatható tételek elutasításra kerülnek!

 

 

 

Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban

1.    Amennyiben már létrejött munkaviszonyra vonatkozóan nyújtja be a pályázatot, a munkaviszony kezdete legfeljebb 30 nappal előzheti meg a pályázat benyújtását.

2.    Amennyiben a pályázat benyújtásakor a gyakornokkal még nem áll fenn munkaviszony, azt a Támogatói Okirat aláírását követő 60 napon belül létre kell hozni.

3.    A gyakornokkal kötendő munkaszerződésnek egyértelműen a gyakornok jogosultságát megalapozó szakképesítés SZVK-jában rögzített[4], a szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök valamelyikének betöltésére kell irányulnia.

4.    A gyakornok foglalkoztatása csak heti 40 órás, teljes munkaidejű munkaviszony

keretében lehetséges.

 

5.   A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartamára vonatkozóan a
gyakornok(ok)kal
munkaszerződést köt próbaidő kikötése nélkül, amelyben
rögzítik a projekt végrehajtására vonatkozó kötelezettségeiket, és amely
tartalmazza a gyakornok(ok)ra vonatkozó kötelezettségeket.

 

A gyakornok(ok) munkaszerződésben is rögzítendő, a projekthez kapcsolódó feladatai:

              9 hónapos gyakornoki idő kitöltése,

              együttműködés a mentorral.

 

A munkaszerződésben a gyakornoknak kártérítési kötelezettség írható elő arra az esetre, ha a munkaviszony a projektidőszak alatt a gyakornoknak felróható okból szűnik meg, azaz munkáltatói azonnali hatályú felmondással a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 78. § (1) bekezdése szerinti ok miatt vagy munkavállalói felmondással.

 

a) Amennyiben a projektidőszak alatt a gyakornok munkaviszonya a munkáltatón kívül álló ok miatt, azaz a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 78. § (1) bekezdése szerinti ok miatt munkáltatói azonnali  hatályú felmondással, vagy munkavállalói felmondással szűnik meg, a gyakornokra fordított időarányos támogatás elszámolható.

Amennyiben a projektidőszak megkezdését követő 4 hónapon belül következik be a munkaviszony fenti okból történő megszűnése, és a munkaviszony megszűnését követő 30 napon belül a munkáltató új gyakornokot alkalmaz, akkor a projekt folyamatosnak tekinthető, ebben az esetben a gyakornokkal kötött munkaszerződésben rögzítendő gyakornoki idő minimum a projektből hátralévő időtartam.

 

b)      Amennyiben a projektidőszak alatt a gyakornok munkaviszonya közös
megegyezéssel
vagy a munkáltató felmondása nyomán szűnik meg, akkor a
gyakornokra fordított támogatás időarányos összegét visszafizetési kötelezettség terheli.

 

c)  Amennyiben a projektidőszak alatt a gyakornok munkaviszonya lakcímváltozás miatt
közös megegyezéssel szűnik meg,
az a) pontban foglalt szabályok érvényesek.

 

5.  Mentorok feladatai

Utógondozó, segítő, értékelő szerepkört tölt be a munkatapasztalattal még nem rendelkező pályakezdő fiatal mellett.

Feladata a pályakezdő szakmai segítése, munkájának, fejlődésének értékelése, előrehaladásának dokumentálása.

A támogatott foglalkoztatás elteltével értékelést ad a gyakornok munkájáról, a

munkáltatóval közösen, amely egyben ajánlás (teljesítményértékelés) a későbbi munkavállaláshoz is.

Munkája során a vállalkozás, és a gyakornokot segítő szakember köteles együttműködni a konstrukcióhoz kapcsolódó, központi támogató tevékenységeket megvalósító TÁMOP-2.3.4.B kiemelt program megvalósítójával, az adatszolgáltatás és a mentori munka dokumentációja tekintetében.

 

6.  Legkésőbb a Támogatói Okirat kézhezvételét követő 75. napon kötelezően be kell
nyújtani
a gyakornokok foglalkoztatására vonatkozó összesítő nyilatkozatot.

Legkésőbb a nyilatkozat benyújtásakor jelezni kell a pályázattól való - a támogatási összeget befolyásoló - eltérés(eke)t.

Amennyiben a pályázó nem tesz eleget a fenti kötelezettségeinek, a Támogató a támogatástól elállhat.

 

7.  A Támogatói Okirat kézhezvételétől számított 150 napon belül igazolnia kell a
pályázatban vállalt,
a statisztikai létszámra vonatkozó feltétel teljesülését (NAV
létszámigazolás benyújtásával).

Amennyiben a pályázó nem tesz eleget a fenti kötelezettségeinek, a Támogató a támogatástól elállhat.

 

 

Projekt területi korlátozása

A TÁMOP-2.3.4.A-13/1 kiírásra csak a konvergencia régiók területén megvalósuló pályázatok nyújthatók be. A projekt több helyszínen valósítható meg, de ebben az esetben minden megvalósítási helyszínnek a konvergencia (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK

 

Támogatás formája

 

Vissza nem térítendő támogatás.

 

Támogatás mértéke

 

A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a.

 

 

A „C1. Támogatható tevékenységek köre" pontban foglalt tevékenységek támogatására a kedvezményezett választása és a jogszabályban foglalt feltételek teljesülése esetén:

a)    az 1. pont alá tartozó tevékenység esetén csekély összegű (de minimis) támogatás (D2.1), vagy hátrányos helyzetű, illetve fogyatékos (megváltozott munkaképességű) munkavállalóknak nyújtott bértámogatás (D2.2);

b)    a 2-4. pont alá tartozó tevékenység esetén csekély összegű (de minimis) támogatás (D2.1), vagy fogyatékos (megváltozott munkaképességű) munkavállalók többletköltségeinek ellentételezésére nyújtott támogatás (D2.3) nyújtható.

nyújtható.

 

 

D1.      Támogatás összege

 

 

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 460.350 Ft, de legfeljebb 30.000.000 Ft lehet.

 

A.    gyakornok 9 havi bérköltségének a D.2.3 pont táblázata szerinti része:

minimum a garantált bérminimum, maximum a garantált bérminimum másfélszerese, járulékokkal növelve

B.    gyakornokok száma x havi 54.000 Ft x 9 hónap: ebből 54.000 forintonként
maximum 46.000 Ft mentor havi költsége illetve maximum 8.000 Ft a C3 pont szerinti
egyéb, általános, adminisztratív havi költségekre fordítható

C.    Kötelező nyilvánosság költsége: összesen maximum 50.000 Ft

D.    ERFA típusú költségek (eszközbeszerzés, felújítás): összesen maximum
(A+B+C)x0,25

 

E.    KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Nemzeti Fejlesztési Miniszter az egységes működési kézikönyvről szóló 26/2012. (X.24) NFM utasítása (a továbbiakban: EMK) Iktatás alcímében foglaltak alapján, ha a Projekt Adatlapot a felhívásban foglaltaknak megfelelően kizárólag elektronikus adathordozón nyújtották be és az elektronikus adathordozóhoz kötelezően csatolandó, kötelezettségvállalásra vonatkozó aláírási előírásainak megfelelően aláírt nyilatkozat hiányzik, vagy a  kötelezettségvállalásra vonatkozó aláírási előírásainak megfelelően aláírt nyilatkozattal az elektronikus adathordozó nem került benyújtásra, a küldemény nem minősül pályázatnak, amelyről a borítékon szereplő feladót értesíteni kell.

 

Könnyített elbírálású pályázatok esetében hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

A fentiekre tekintettel a pályázati dokumentáció kitöltő programmal történő kitöltését követően feltétlenül nyomtassa ki Nyilatkozat elektronikusan benyújtott pályázathoz című dokumentumot és annak a kötelezettségvállalásra vonatkozó aláírási előírásainak megfelelően aláírt eredeti példányát a pályázati dokumentáció részeként nyújtsa be!

F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatokkal kapcsolatos részletes eljárásokat a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet és az EMK szabályozza.

 

A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése

 

 

A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. §-ának (10)-(11) bekezdései alapján, amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az NFÜ a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a pályázatot lezárhatja, és az erről szóló tájékoztatást 'az NFÜ honlapján közzéteszi. A benyújtási lehetőség felfüggesztése az erről szóló tájékoztató NFÜ honlapján való megjelenését követő harmadik naptól lehetséges. Ha a felfüggesztés dátuma előtt beérkezett pályázatokról hozott döntést követően a támogatásra rendelkezésre álló keret nem merült ki, a felfüggesztést meg lehet szüntetni, és új benyújtási határidőt lehet meghatározni.

 

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

 

 

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt Adatlapon, a Pályázati Felhívásban, valamint a jelen Útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan nyújtható be.

A Projekt Adatlap kitöltése kizárólag az NFÜ által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a www.nfu.hu honlapról.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Projekt Adatlapot kizárólag .xzip formátumban fogadjuk el; pdf vagy más formátumban benyújtott Projekt Adatlap feldolgozására nincsen lehetőség. Az xzip file-ban csatolt adatlap nem lehet üres és a megfelelő konstrukcióra kell vonatkoznia. A Projekt Adatlap mellékleteként benyújtandó dokumentumokat a kitöltő program alkalmazásával a dokumentumtárba kell csatolni.

 

A fentiekre tekintettel a pályázati dokumentáció kitöltő programmal történő kitöltését követően feltétlenül nyomtassa ki Nyilatkozat elektronikusan benyújtott pályázathoz című dokumentumot és annak a kötelezettségvállalásra vonatkozó aláírási előírásainak megfelelően aláírt eredeti példányát a pályázati dokumentáció részeként nyújtsa be!

 

A pályázatot (kitöltött Projekt Adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón, a pályázati kiírás részét képező, a kitöltő programból kinyomtatott és kötelezettségvállalásra vonatkozó aláírási előírásoknak megfelelően aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz  postai  szolgáltatás[5]/futárpostai  szolgáltatás[6]

(garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

 

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP-2.3.4.A-13/1

Közreműködő Szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1385 Budapest, Postafiók 818.

 

Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. „C" épület címzést kell feltüntetni.

 

Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a pályázatok személyes benyújtására lehetőség nincs.

 

Kérjük, hogy az elektronikus adathordozón jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (TÁMOP-2.3.4.A-13/1), a Pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!

 

A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az www.nfu.hu honlapról tölthetők le.

 

További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

 

Tel: 06-40/638-638

Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. honlap: www.nfu.hu/eugyfelszolgalat

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés Közreműködő Szervezethez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.

A pályázatok benyújtása 2013.02.15-től 2014.04.30-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatosan történik

 

Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a Közreműködő Szervezet kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is.[1] A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 16a pontja értelmében közkiadásnak minősül: az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikk 5. pontja

szerinti kiadás, amelynek részét képezi az uniós és a központi költségvetési támogatásokon kívül a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 6. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő'nek minő'sülő' közszféra szervezet kedvezményezett által biztosított elismerhető' saját forrás.

A 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikk 5. pontja alapján: „közkiadás": a műveletek finanszírozásához nyújtott bármely, az állam, a regionális és helyi hatóságok, az Európai Közösségek költségvetéséből származó közpénzből való hozzájárulás, amely kapcsolódik a strukturális alapokhoz és a Kohéziós Alaphoz, továbbá bármely hasonló kiadás. A műveletek finanszírozásához nyújtott bármely olyan hozzájárulás, amely egy vagy több regionális vagy helyi hatóság közjogi intézményei vagy társulásai, vagy az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban eljáró közjogi intézmények költségvetéséből származik, hasonló kiadásnak tekintendő.

A közszféra szerv Pályázó definíciója a Pályázati Útmutató F7 pontjában található.

[2] adott esetben az illetékes hatósághoz való bejelentés dátuma

[3] Az alapítás időpontjához jogutódlás esetén a jogelőd cég alapítási dátumát kell figyelembe venni.

https://www.nive.hu/index.php?option=com content&view=article&id=400

[5] A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban Posta tv.) 2. § 9. pontjában foglaltak szerint expressz postai szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik munkanapon kézbesíti, és emellett az alábbi a)-f) pontban foglalt többletszolgáltatások közül legalább egyet teljesít:

a) nyomon követhető kezelés;

b) utánvétel;

c) tértivevény;

d) értéknyilvánítás;

e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő' kézbesítés;

f) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele

[6] A Posta tv. 2. § 15. pontjában foglaltak szerint futárposta-szolgáltatás: olyan - a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán belül teljesítendő' - idő'garantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket


Kapcsolódó tartalom a Vállalkozás fejlesztési portálon:

Van esélyem pályázni?
Jó lenne tudni a pályázata elkészítése előtt, hogy milyen esélyekkel indulhatna rajta?

Kiemelt információk és aktualitások

Elindultak az első KKV-fejlesztési pályázatok!

Induljon a Tenderek Háza P. T. Központ Kft. szakértő csapatával az új Széchenyi 2020 program pályázatain! Kollégáink több száz nyertes pályázattal a hátuk mögött, készséggel állnak rendelkezésére. tel: 061 920 0096, +36 20 665 8717Itt az utolsó óriási lehetőség!

Több ezer cég is új gépeket és informatikai eszközöket vehet, vagy termelő üzemet építhet abból az új EU-s pályázatból, amelyet a napokban jelentettek be és jövő január végétől nyílik meg. Ez már a s...


További hirek
Fogyatékos személy

Fogyatékos személy a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 20. pontja alapján „fogyatékkal élő munkavállaló”:: a) aki a nemzeti jog szerint fogyatékosnak elismert; vagy b) aki elismerten fizikai, elmebeli vagy pszichológiai károsodásban szenved.


Összes szakszó